รับซ่อมหลังคารั่ว ซ่อมหลังคารั่ว ซ่อมหลังคาบ้านรั่ว ซ่อมหลังคาโรงงานรั่ว

เกี่ยวกับองค์กร

     ความเป็นมาขององค์กร เริ่มจากการมองเห็นสภาพปัญหาการรั่วซึมของหลังคาและผนังอาคาร ที่สร้างความเดือดร้อนและรบกวนจิตใจให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถหาผู้มาแก้ไขปัญหาการรั่วซึมได้อย่างหายขาด ต้องซ่อมกันทุกปีเมื่อถึงหน้าฝน เนื่องจากงานซ่อมหลังคารั่วซึม และงานซ่อมผนังรั่วซึม เป็นงานลักษณะพิเศษ ที่มีความยากและแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งหากให้ผู้ที่ขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทางมาดำเนินการแก้ไขปัญหาการรั่วซึม ก็มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รั่วเพียง 1-2 จุด เป็นรั่วหลายจุดหรือรั่วทั้งหลัง และหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่มีอายุการใช้งานเมื่อวัสดุกันซึมเสื่อมสภาพลงปัญหาการรั่วซึมดังกล่าวก็จะกลับมาอีก ซึ่งการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมให้หายขาดอย่างถาวรนั้น จะต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้วัสดุกันซึมอยู่ได้คงทนถาวร ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควร รวมทั้งองค์ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิคพิเศษกับทักษะความชำนาญของช่างเฉพาะทางในการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมให้ได้แบบถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นตามมาภายหลังการซ่อมแซม

     ดังนั้น จึงได้ริเริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้เริ่มจัดตั้งทีมงานเพื่อรับงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังรั่วซึม งานซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีและทำให้เกิดความมั่นใจที่จะดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมเฉพาะทางอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หน่วยงานธุรกิจ และองค์กรต่างๆ

     โดยที่ผ่านมา เราได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่า 98 เปอร์เซ็นต์ งานซ่อมหลังคารั่วซึมจะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่นหลายครั้งและไม่ได้ผล ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา และเมื่อ หจก. โฮม แอนด์ ซุปเปอร์ ปรู๊ฟ ได้ส่งทีมช่างเฉพาะทางเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสำเร็จลุล่วงเสมอมา จากผลงานและศักยภาพในการบริหารการจัดการ โดยเน้นคุณภาพงานในการให้บริการ จึงส่งผลให้ บริษัท หน่วยงานธุรกิจต่างๆ และบ้านพักอาศัย ให้การยอมรับและไว้วางใจเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรได้รับความสำเร็จมีผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นโยบายองค์กร

บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างตรงไปตรงมา รับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพคุ้มราคา และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการวิสัยทัศน์

1. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และเติบโตไปอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม โดยใช้ระบบการบริหารการจัดการ ควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบเอกสาร เพื่อให้การบริหารผลงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้เพิ่มมากขึ้น ในการให้บริการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษด้านงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม โดยเน้นคุณภาพงานเป็นหลักพันธกิจองค์กร

1. การบริการงานซ่อมแซมระบบกันซึม ต้องมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจ่ายเงินว่าจ้าง

2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมให้อยู่ได้คงทนถาวร และมีตัวเลือกหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์การใช้งานด้วยเทคนิควิธีการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

3. พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ให้มีความชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญในการทำงาน และส่งเสริมให้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อรองรับการขยายสาขา และตอบสนองความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนโยบายการให้บริการ และการรับประกันผลงาน

บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการบริการ งานซ่อมแซมระบบกันซึม โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่มีคุณภาพคงทนถาวร และนำมาประยุกต์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้มีปัญหากลับมาซ้ำๆ เดิมภายหลังการซ่อม ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพงาน รวมทั้งการออกใบรับประกันผลงาน ซึ่งหากกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบและอยู่ในระยะเวลาการรับประกันผลงาน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจเลือกใช้บริการคืออะไร

ตอบ

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการซ่อมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมอย่างแท้จริง และยังมีผลงานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่มีกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดก่อนการว่าจ้าง นอกจากนั้นยังมีฐานลูกค้าเดิมหรือผู้เคยใช้บริการให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจและบอกต่อไปยังคนรู้จักทำให้เกิดการว่าจ้างอย่างต่อเนื่องข้อได้เปรียบคู่แข่งขันคืออะไร

ตอบ

บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีองค์ประกอบแห่งความสำเร็จในงานซ่อมแซมระบบกันซึม 

1) มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ เกือบทุกชนิดจึงทำให้ทราบถึงคุณสมบัติข้อดีและข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประยุกต์การใช้งานให้วัสดุกันซึมอยู่ได้คงทนถาวร ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควร ดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน และนำมาใช้งานได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง 

2) มีการพัฒนาประยุกต์วิธีการทำงานอย่างเป็
นระบบขั้นตอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิคพิเศษ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับเทคนิคพิเศษ ซึ่งเป็นโนว์ฮาว (Know-how) ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์การทำงาน

3) มีทีมช่างเฉพาะทางที่มีทักษะความชำนาญในการซ่อมแก้ไขปัญหารั่วซึมให้หายขาดได้แบบถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นตามมาภายหลังการซ่อมแซม จึงเป็นมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพคุ้มราคา 

ปัจจัยหลักสำคัญในการทำให้ครบองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้จาก

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีศักยภาพในการบริหารการจัดการและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมระบบกันซึม ซึ่งผ่านกระบวนการวิธีการคิดและวิเคราะห์สภาพต้
นเหตุของปัญหา จากสภาพหน้างานหลายแห่งเป็นจำนวนมาก และนำมาวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานที่ผ่านความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทต่างๆที่มีหลายสาขา และบ้านพักอาศัยที่บอกต่อไปยังคนรู้จัก

     โดยในปัจจุบันรับงานแบบเป็นระบบการจองคิวซ่อม และคัดเลือกเฉพาะผู้ว่าจ้างที่สามารถให้ข้อมูลลักษณะอาการพื้นฐานเบื้องต้นได้ ตัวอย่าง เช่น

กรุณาแจ้งข้อมูลพื้นฐานลักษณะสภาพหน้างาน เพื่อประเมินราคางบประมาณเบื้องต้นในการซ่อมแซม

 
กรณีหลังคารั่วซึม
1. ลักษณะประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ตึกแถว, อพาร์ทเม้นท์, คอนโด, อาคารสำนักงาน, โกดัง, โรงงาน
2. ความสูงกี่ชั้น, ขนาดอาคารหน้ากว้างกี่เมตร อาคารยาวกี่เมตร สามารถดูจากแบบแปลนอาคารได้ หรือนับช่วงเสาว่ามีกี่ช่วงเสา
3. ลักษณะประเภทหลังคา หลังคาคอนกรีตซีแพคโมเนีย, หลังคากระเบื้องลอนคู่, หลังคาเมทัลชีท
4. ลักษณะอาการที่พบเห็น เช่น น้ำรั่วหยด ฝ้าเปียก มีรอยคราบน้ำ จำนวนกี่จุด หรือจำนวนกี่ห้อง อยู่ชั้นไหน
 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถแจ้งข้อมูลพื้นฐานได้ หรือกรณีส่วนต่อเติม ให้ใช้วิธีการถ่ายรูปภาพภายในมุมกว้าง บริเวณน้ำหยด ฝ้าเปียก มีรอยคราบน้ำ และถ่ายรูปภาพภายนอกมุมกว้าง จากด้านล่างขึ้นไปให้เห็นหลังคาบริเวณครอบสันหลังคาส่วนที่สูงที่สุด และบริเวณหลังคาที่อยู่เหนือโซนบริเวณน้ำหยด ฝ้าเปียก 
ส่งมาทางอีเมล์ E-Mail :
tocenter@gmail.com โดยแจ้งข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, สถานที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ถนน

รับงานซ่อมแซมด้านอื่น เช่น ทำฝ้า ปูกระเบื้อง หรือไม่

ตอบ

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานเฉพาะทางด้านงานซ่อมแซมระบบกันซึมเท่านั้น เช่น งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม งานซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม และงานทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบกันซึม เช่น งานซ่อมแซมปรับปรุงทาสีพื้นผิวเก่า เหตุผลเนื่องจากงานซ่อมแซมระบบกันซึมเป็นลักษณะงานที่ยากต่อการแก้ไขปัญหาให้หายขาดได้แบบถาวร ต้องใช้องค์ความรู้หลายๆ ด้านมาประยุกต์การใช้งานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือการให้ทีมช่างมีทักษะความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง จากการทำงานในลักษณะสภาพงานแบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเป็นงานประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาถูกจุดกับต้นเหตุของปัญหาการรั่วซึมและสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
 
     ส่วนงานซ่อมแซมด้านอื่น เช่น งานซ่อมแซมฝ้าเปียกชำรุดเสียหายนั้น เป็นปัญหาปลายเหตุจากการรั่วซึม และเป็นลักษณะงานช่างที่ใช้ทักษะพื้นฐานทั่วไป ที่มีผู้รับจ้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถหาช่างมาดำเนินการเปลี่ยนฝ้าได้โดยไม่ยากนัก และไม่ได้รับงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำใหม่ หรือเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นใหม่ เนื่องจากเรามีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทุบกระเบื้องรื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ
 รับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือไม่

ตอบ
 

     ที่ผ่านมา บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เฉพาะวิธีตกลงราคา และวิธีพิเศษ กรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา ที่มีการเปรียบเทียบราคา และคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
ทำไมเนื้อหาข้อความโฆษณาคล้ายคลึงกับรายอื่น แต่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แตกต่างกัน มีสาขาอื่นหรือไม่

ตอบ

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อจึงใช้เบอร์มือถือตามที่แจ้งไว้เท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องเนื้อหาข้อความโฆษณาทางเราเป็นผู้คิดและเรียบเรียงขึ้นมาเอง ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และทางเราไม่เคยอนุญาตให้ใครนำเนื้อหาข้อความดังกล่าวไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางการค้า แต่มีผู้ฉวยโอกาสไม่รู้จักคิดเอง ได้คัดลอกเลียนแบบและดัดแปลงข้อความบางส่วน และนำไปใช้ประกาศโฆษณาโดยการเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเอง และเสนอราคาค่าซ่อมในราคาถูกกว่าเพื่อให้ได้งาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงการไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม แล้วจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างไร และหากตรวจสอบข้อมูลผู้ฉวยโอกาสย้อนหลังก็จะพบว่ามีปัญหาไม่รับผิดชอบผลงาน บางรายใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอร์โทร ไปเรื่อยๆ เพื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ไปเรื่อยๆ 

     อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมและเทคนิควิธีการทำงาน ของบริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสูตรลับเฉพาะ ที่ประยุกต์การใช้งานขึ้นมาเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ในวงการงานซ่อมแซมระบบกันซึม ดังนั้นผู้ฉวยโอกาสดังกล่าว จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมและวิธีการทำงานแบบเทคนิคพิเศษที่เราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ และราคาค่าซ่อมแซมที่เราได้กำหนดไว้นั้นก็ได้มีการคำนวณเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรที่เหมาะสมกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจเฉพาะทางงานซ่อมแซมระบบกันซึมได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกันผลงาน

 
 
แนวทางการพิจารณา จัดอันดับความสำคัญ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการงานซ่อมแซมระบบกันซึม

อันดับที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุกันซึม
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมั่นใจว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่ดีที่สุด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานซ่อมแซมและสภาพแวดล้อมภูมิอากาศในประเทศไทย มีความทนทาน แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นตัวได้ ทนแดด ทนฝน กันน้ำได้ 100% อายุการใช้งานยาวนานมากกว่าผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมทั่วไป และนำมาประยุกต์การใช้งานได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน และเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียเงินค่าจ้างซ่อมแล้วซ่อมอีก จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมทั่วไปที่มีคุณสมบัติหยุดการรั่วซึมได้ แต่มีอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วหรืออยู่ได้หลายปีแล้วเสื่อมสภาพไปก็ขึ้นอยู่กับชนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคนิควิธีการทำงาน หากแก้ไขผิดวิธีหรือนำวัสดุกันซึมไปใช้ผิดที่ผิดทางก็เท่ากับไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมและยากต่อการแก้ไขปัญหาในการนำวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพออกได้หมด

อันดับที่ 2 ผลงานที่ผ่านมา
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอแผนงานวิธีการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ โดยปัจจุบันเรามีผลงานการซ่อมแซมระบบกันซึมมากมายหลายร้อยแห่ง ซึ่งสัดส่วนจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากที่พักอาศัยประเภท ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ตึกแถว
     โดยงานซ่อมหลังคารั่วซึมส่วนมาก 98 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่นหลายครั้งและไม่ได้ผล ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา
     ส่วนงานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม มากกว่า 40 เปอร์เซนต์ จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมผนังรั่วซึมมาแล้วจากที่อื่นโดยการทาสีใหม่ ซึ่งจะมีขั้นตอนการอุดโป๊วรอยแตกร้าว ด้วยอะครีลิคซีลแลนท์ หรือโพลียูรีเทนซีลแลนท์ หรือแก้ไขโดยการทาอะครีลิคกันซึม ซึ่งหยุดการรั่วซึมได้เพียงชั่วคราว เมื่อวัสดุกันซึมดังกล่าวเสื่อมสภาพก็เกิดอาการผนังรั่วซึมอีก ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา

อันดับที่ 3 ราคาค่าซ่อมแซมงานระบบกันซึม
     ราคาค่าซ่อมแซมงานระบบกันซึมแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้า ยี่ห้อเดียวกัน สเปกเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ซึ่งผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอราคาต่ำสุดได้ และยังแตกต่างจากงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการเสนอราคาตามรายการรายละเอียดค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถเลือกหาผู้รับจ้างได้โดยไม่ยากนัก เพื่อมาเปรียบเทียบราคาและเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการชำระเงินตามงวดงานที่ผ่านการส่งมอบงาน แต่งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากการซ่อมเองหรือซ่อมโดยสารพัดช่างต่างๆ แต่ปัญหาไม่จบ และไม่สามารถตามกลับมาแก้ไขปัญหาได้ แสดงให้เห็นว่าเป็นงานลักษณะพิเศษ ที่ยากต่อการแก้ไขปัญหา จึงจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเฉพาะทางที่มีศักยภาพในการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบขั้นตอนในการควบคุมการทำงานให้ได้ผลสำเร็จ ดังนั้นผู้ว่าจ้างจึงไม่ควรเลือกใช้หลักเกณฑ์ ราคาถูกสุดแล้วเลือกใช้บริการ
   
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาในราคาตลาดทั่วไป ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะทางงานซ่อมแซมระบบกันซึมโดยตรง ราคาค่าซ่อมแซมที่เสนอประมาณไม่เกิน 33.33% ของราคาค่าใช้จ่ายรื้อทุบทิ้งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งหากเปรียบเทียบในระยะยาวแล้วจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนซ่อมแซม เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และเพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพงาน จึงได้ลงประกาศราคาค่าซ่อมแซมเริ่มต้นไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สนใจจะใช้บริการได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยไม่กลัวคู่แข่งขันมาตัดราคา เนื่องจากเป็นงานลักษณะพิเศษที่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้าน เช่น วัสดุศาสตร์ การประยุกต์เทคนิคการทำงาน ทักษะความชำนาญ ศักยภาพในการบริหารการจัดการธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความสามารถเพื่อรวบรวมให้ครบองค์ประกอบแห่งความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปไม่รู้ หรืออาจรู้ก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบให้เหมือนได้ทั้งหมด


อันดับที่ 4 แนวโน้มการเจริญเติบโตและความมั่นคงขององค์กรอย่างยั่งยืน
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารจัดการที่เราเชื่อมั่นว่ามาถูกทางและถูกต้องในการดำเนินธุรกิจเฉพาะทาง รับงานซ่อมเฉพาะในสิ่งที่เรารู้จริงและมีความถนัดมากที่สุด สามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพงานได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผลประกอบการมีกำไรทุกปี รวมทั้งมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงิน สามารถพิจารณาให้เครดิตการชำระเงินกับผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท องค์กรต่างๆ ได้ บริหารความเสี่ยงโดยการตรวจสอบ คัดเลือกผู้ว่าจ้าง และไม่รับงานจากบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ส่วนทุนติดลบ) และมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการรับประกันผลงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  4,074
Today:  7
PageView/Month:  51

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com